Nye førerkortregler fra 19. januar 2013

Skrevet av VÅGAN MC. Publisert i Forsiden

Nye førerkortregler

Rent prinsipielt har NMCU alltid vært motstander av stegvist førerkort for motorsykkel. For det første er denne omfattende begrensningen kun innført for klasse A. For det andre er mulige positive trafikksikkerhetseffekter av begrensningen dårlig dokumentert. Allerede tidlig på 90-tallet, under kampen mot EUs 2. førerkortdirektiv, forutså de europeiske MC-organisasjonene at tiltaket ville ha liten effekt, og at det derfor ville komme et 3. førerkortdirektiv som strammet grepet ytterligere. Historien viser at vi fikk rett i denne spådommen.MC-organisasjonene erkjenner imidlertid at kampen mot stegvist førerkort for klasse A er en tapt sak (i alle fall i denne omgangen) og at kampen uansett må foregå i Brussel, og ikke her i Norge. NMCU har derfor kommet med konstruktive innspill til prosessen som har ledet fram til denne høringen om implementering av EUs 3. førerkortdirektiv, og vi er glade for at Statens vegvesen har tatt mange av disse innspillene til følge.

 I 2005 fikk Norge en MC-opplæring som går utenpå mange andre opplæringsmodeller i Europa. Dette er en omforent modell som samtlige interessenter har vært med på å utforme og stiller Lasse Haslie jobber med førerkortsaker i Vegdirektoratetseg bak. NMCU fryktet at implementeringen av EUs 3. førerkortdirektiv i verste fall kunne føre til at den norske MC-opplæringen ble dårligere, og vi setter derfor pris på at Statens vegvesen presenterer et forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften som oppfyller direktivets krav uten å gå på bekostning av grunntanken i den norske opplæringsmodellen.

Av erfaring vet vi at det dukker opp en mengde spørsmål når vante ting endres. NMCU har derfor stilt noen sentrale spørsmål til Lars Inge Haslie i Vegdirektoratet: 

Hva er de viktigste endringene i førerkortreglene for MC? Fra 19. januar 2013 heves grensen for å ta førerkort for ubegrenset tung motorsykkel (klasse A) fra 21 til 24 år. Dette gjelder de som tar førerkort for tung motorsykkel første gang.Dessuten innføres en ny klasse A2 som ny førerkortklasse som erstatning for dagens ”mellomklasse”. Du kan fremdeles få førerrett på ubegrenset tung motorsykkel (klasse A) fra du er 20, men det forutsetter at du har gjennomført et obligatorisk kurs på 7 timer og har hatt førerett på A2 i to år. Klasse A gir også førerrettigheter for 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW. Minstealderen for denne rettigheten er 21 år for de som har klasse A. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt for 3-hjuls motorsykkel 15 kW, uansett hvor gammel du er.

Jeg er 21 år men ble ikke ferdig med oppkjøring på tung MC i år, får jeg da kun klasse A2 når jeg kjører opp neste år? Ja, føreretten du får når du kjører opp neste år er avhengig av alderen din, og er du under 24 år vil du få førerett for A2. Er man over 24 år vil man få for klasse A (ubegrenset tung MC). 

Jeg har førerett på mellomtung, må jeg kjøre opp på nytt dersom jeg ønsker å utvide til ubegrenset tung? Nei, det behøver du ikke. Kravet for utvidelse er at du har hatt førerett i klasse A2 i 2 år og gjennomgår 7 timer obligatorisk opplæring. Opplæringen kan gjennomføres etter at du har hatt førerett i 1 år, men utvidelsen vil først skje når du har hatt førerett i 2 år. Med andre ord; ingen ny førerprøve. Statens vegvesen tenker at opplæring med et fornuftig innhold vil gi motorsyklisten bedre mulighet for å utvikle seg enn en førerprøve ville gjort. 

Jeg er 25 år og har lett lappen, må jeg gå via mellomtung for å få tung? Nei, er du 25 år kan du ta opplæring og prøve direkte på tung motorsykkel. Veien om mellomtung motorsykkel til tung gjelder for de som ønsker førerkort på tung motorsykkel før fylte 24 år. 

Hva blir minimumsalderen for å ta førerkort første gang? Etter de nye reglene som innføres 19. januar blir aldersgrensene: A1/16år, A2/18år og A/24år eller 20år ved utvidelse fra A2. 

Om jeg har gjennomført hele, eller deler av den obligatoriske opplæringen i klasse A, men ikke gjennomfører eller består førerprøven i 2012, hva da? Den obligatoriske delen du da har gjennomført er absolutt ikke bortkastet. Opplæringen vil gjelde både i 2013 og senere. Avhengig av hvor gammel du er når du bestemmer deg for å fullføre opplæringen, kan du kjøre opp i klasse A2 eller A. Har du gjennomført obligatorisk opplæring i klasse A i 2012, men er så ung at du i 2013 ikke vil være gammel nok til å kjøre opp i denne klassen (24 år) vi du få den obligatoriske opplæringen du har gjennomført godkjent som obligatorisk opplæring i klasse A2.

Jeg ønsker å kjøpe en trehjuls motorsykkel i 2013 men har bare klasse B? Trehjuls motorsykkel vil fra 2013 være fjernet fra føreretten i klasse B, men de som har førerkort klasse B i fra før 19. januar 2013 beholder selvfølgelig sin rett til å kjøre trehjuls motorsykkel.

Hva er definisjonen på den nye klasse A2 og hvilke førerettigheter gir denne klassen? Klasse A2 (mellomtung motorsykkel med eller uten sidevogn) har ingen slagvolumbegrensning men en effektbegrensning på maks 35 kW og et maks effekt/vekt forhold på 0,2 kW/kg. Motorsykkelen må ikke være "nedtrimmet" fra mer enn halvparten av opprinnelig effekt. Klasse A2 gir førerrett også for moped og 3-hjuls motorsykkel med effekt høyst 15 kW. 

Hvilke endringer er det i førerett for klasse A1 etter 19. januar? Ingen vesentlige endringer. Klasse A1 (lett motorsykkel med eller uten sidevogn) har fremdeles slagvolum høyst 125 ccm, motoreffekt på høyst 11 kW og effekt/vekt forhold på høyst 0,1 kW/kg.

Må kjøreskolene i framtiden holde seg med skolesykkel for hver av de tre klassene? De vil ikke trenge det i 2013, men det er vedtatt et tillegg til direktivet som gir en øvre begrensning på effekt for motorsykler til førerprøve i klasse A2 og en minimums effekt på klasse A som gjør at det trengs forskjellige motorsykler for henholdsvis A2 og A til førerprøven. Dette skal være inkludert i forskriften innen 31. desember 2013, og vil da gjelde fra sesongen 2014. I tillegg vil klasse A1 selvfølgelig fortsatt kreve egen skolesykkel. 

Vi stilte også følgende spørsmål til Tormod Schau ved seksjonen for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet:

Dersom jeg kjøper en ny mellomtung MC og senere ønsker å oppgradere denne, er det da enkelt å få den registrert som ubegrenset tung MC? Dersom oppgraderer med oppgraderingssett levert av fabrikanten, med dokumentasjon på endringer av effekt, støy, avgass og eventuelt også bremser og dekk, vil det være enkelt å få den registrert som tung MC. Det samme gjelder dersom fjerning av ”mellomtung-delene” gjør motorsykkelen identisk med allerede typegodkjent tung MC, på nytt CoC dokument fra fabrikanten. Her må man imidlertid være oppmerksom på at det kan være sykler som kun finnes typegodkjent som mellomtung. Disse vil ikke kunne oppgraderes til tung MC. Så, kort oppsummert: Det må finnes fabrikantdokumentasjon for tung utgave av sykkelen for at oppgradering fra mellomtung til tung skal være mulig.

Her kan finner du de nye førerkortreglene på websiden til Statens vegvesen

Kilde NMCU

Utskrift