Helseattest og nytt førerkort kreves fra fylte 75 år

Dagens ordning med «liten legeattest» ved kjøring etter fylte 70 år, er avviklet. Nå er ditt 100-års førerkort gyldig til du fyller 75 år uten noen ekstra attest. Etter 19. januar 2013 skal dine førerrettigheter fremgå direkte av førerkortet hvis du har den nye EØS-modellen.

Ved fylte 75 år må du oppsøke lege. Legen vurderer din helse og vil eventuelt skrive ut en helseattest for 1 eller2 år. Vær oppmerksom på at legene har plikt til å melde ifra til fylkesmannen dersom pasienten ikke fyller helsekravene uansett pasientens alder.

Deretter oppsøker du en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner for å få utstedt et nytt førerkort. Førerkortet gis gyldighet for like lang tid som helseattesten.

Gebyr for førerkortutstedelse er 240 kr og 65 kr for bilde.

 

Overgangsregler: Har du den 19. januar 2013 en gyldig «liten» legeattest med utløpsdato etter at du fyller eller har fylt 75 år, kan du bruke ditt gamle førerkort så lenge attesten varer.

Les mer om de nye helseattestreglene

 

Ny førerkortklasse: klasse A2 for mellomtung mc

Fra 19. januar 2013 innføres klasse A2 for mellomtung motorsykkel. Du må gjennomføre obligatorisk opplæring og bestå førerprøve.  Minstealderen er 18 år. Den nye klassen gir også rett til å føre 3-hjuls motorsykkel med effekt høyst 15 kW. Det samme gjelder for klasse A1 og 3-hjuls motorsykkel.

Sjekk hva du har lov å kjøre med klasse A2

 

Aldersgrense for klasse A for tung MC heves

Minstealder for direkte erverv av klasse A heves fra 21 til 24 år. Minstealderen for etappevis erverv av klasse A er 20 år hvis man har 2 års kjøreerfaring med klasse A2. Man må da i løpet av det siste året ha gjennomført et obligatorisk kurs på 7 timer, men man slipper å avlegge ny førerprøve.

Klasse A vil si tung motorsykkel uten begrensninger i motorvolum eller effekt. Klasse A gir også rett til å føre 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW hvis man har fylt 21 år.

Les mer om førerkort klasse A

Har du begynt på opplæringen til tung motorsykkel, men oppfyller ikke fyller det nye alderskravet?

Les mer om  overgangsregler 

 

Trehjuls motorsykkel

Tidligere måtte man ha klasse B for å kunne kjøre 3-hjuls motorsykkel. Fra 19. januar 2013 er disse rettighetene flyttet over til klassene A1, A2 og A for ferske førerkortinnehavere, se ovenfor. Dette betyr samtidig at den som tar klasse B for første gang 19. januar 2013 eller senere, ikke får rett til å kjøre 3-hjuls motorsykkel – men bare 4-hjuls motorsykkel. 

Ny førerkortklasse AM Moped

Den internasjonale førerkortklasse AM gjelder samme kjøretøy som dagens norske klasse M.

Les mer om den nye førerkortklassen AM

 

Høyere minstealder for å kjøre lastebil og buss

Minstealderen for å få førerkort for lastebil og vogntog - klasse C/CE – er hevet til 21 år. For å ta førerkort for buss – klasse D/DE – er minstealderen 24 år fra 19. januar 2013.

For elever som gjennomfører yrkessjåførutdanning og på transport og logistikk med læretid i bedrift gjelder egne regler med lavere minstealderen for disse tunge førerkortklasser.

 

Førerkort får 15 års administrativ gyldighet

Fra 19. januar 2013 vil nye førerkort utstedes med en gyldighet på 15 år fram til fylte 75 år i de lette førerkortklassene. Det er det fysiske førerkortet som ved utløpsdatoen må skiftes ut slik vi fornyer pass hvert 10. år. Du må ikke gå opp til noen prøve.

Tungbilførere må fortsatt fornye sine førerrettigheter hvert femte år. Da kreves det helseattest som i dag.

Kortets utløpsdato står på forsiden. På baksiden av førerkortet står utløpsdatoen(e) for dine førerrettigheter i hver enkelt førerkortklasse.

Ingen behøver haste av sted til trafikkstasjonen for å skifte ut førerkort. Den nye modellen utstedes bare til nye førerkortinnehavere, eller når du må skifte ut, fornye eller utvide førerkortet.

Først om 20 år vil alle norske førerkort være skiftet ut med den nye førerkortmodellen.

Se det nye førerkortet her 

 

Ny klasse B 96 – trekke større tilhenger etter opplæring uten prøve

Ordningen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Bilførere med klasse B kan gjennomgå minst 7 timer obligatorisk opplæring ved en godkjent trafikkskole for å få klasse B 96. Når denne opplæringen er innmeldt til Statens vegvesen, får du den nye koden i førerkortet. Det er ikke krav om førerprøve for å få den nye rettigheten.

Den nye klasse B 96 gjelder for vogntog (personbil + tilhenger) der samlet tillatt totalvekt ligger i området 3501-4250 kg, dvs. 750 kg mer enn med ren klasse B hvor øvre grense for samlet tillatt totalvekt er 3500 kg.

Du må selvsagt respektere bilens tekniske begrensninger i form av «tillatt hengervekt» (maksimal aktuell totalvekt på henger etter bilen) og «tillatt vogntogvekt» (høyeste samlet sum for bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter).

Les mer om de om de nye reglene, og prøv også vår tilhengerkalkulator. Den hjelper deg å finne ut hvor tung tilhenger du har lov til å trekke etter bilen når du har klasse B, B 96 eller BE.

Diverse endringer

Den som tar klasse BE for første gang 19. januar 2013 eller senere, kan ikke trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg. Trekking av så stor tilhenger krever klasse C1E selv om bilen er i klasse B. Den nye begrensningen antas å få forholdvis liten betydning i praksis siden så store tilhengere krever at bilen har trykkluftmekanisk bremseanlegg. Vanlige personbiler har bare påløpsbrems og kan derfor normalt ikke trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg. 

klasse C1E har man fjernet kravet om at tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overskride lastebilens egenvekt med fører. Begrensningen for vogntogets samlede tillatte totalvekt på 12.000 kg, blir videreført.

klasse D1E har man fjernet kravet om at tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overskride minibussens egenvekt med fører. Begrensningen for vogntogets samlede tillatte totalvekt på 12.000 kg, er også fjernet. Som sjåfør er det tilstrekkelig at du sjekker og følger det som er «tillatt hengervekt» og «tillatt vogntogvekt» i minibussens vognkort.

Kilde: Staten veivesen