Midt i mars la Statens vegvesen fram tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og Trygg Trafikk, som i denne sammenhengen representerer alle interesseorganisasjonene. Til sammen bidrar aktørene med 122 trafikksikkerhetstiltak. 29 tiltak er rettet mot trafikantene, 26 er vegtiltak, 15 tiltak er rettet mot kjøretøy, 10 er organisatoriske tiltak, det er sju tiltak på kontrollsiden og tre for å bedre arbeidet med ulykkesdata.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-17 innholder også noen formuleringer om motorsykkel (side 55). Kapittelet starter med å fortelle at MC-førere har en betydelig høyere risiko enn for eksempel bilførere, men at det siden midten av 1980-tallet har vært en svært positiv nedgang i antall motorsykkelulykker, og at Norge i dag er ett av de sikreste landene i Europa å kjøre motorsykkel i.

På side 56 sier man at uerfarne motorsykkelførere er mest ulykkesutsatt, og dette gjelder uansett alder, men at dersom man klarer å bygge bro mellom uerfaren og erfaren (minske erfaringsgapet) vil svært mange ulykker kunne unngås. Dette er en formulering som er lånt fra NMCU og vi er selvfølgelig oppriktig glade for at vegvesenet deler vår analyse. NMCU er ikke i tvil om at de tre elementene; god føreropplæring, sikkerhetsdialogen i MC-miljøet og frivillige førerutviklingskurs er med på å gjøre den farlige perioden der man bygger livsviktig erfaring kortere.

Tiltaksplanen nevner også arbeidet med en helt ny Nasjonal motorsykkel- og mopedstrategi. Strategien vil vektlegge at økt trafikksikkerhet er et delt ansvar mellom de som planlegger, bygger, drifterog vedlikeholder vegsystemet, trafikantene som bruker vegen og kjøretøyprodusentene. Strategien vilsynliggjøre de områdene hvor motorsyklistene har særskilte behov, og omfatte både trafikantrettedetiltak og vegtiltak. NMCU er partner i dette arbeidet og strategien vil bli publisert før sommeren.

Også Håndbok 245 om MC-sikkerhet, som ble lansert i 2004 og oppdatert i 2007, er nevnt i tiltaksplanen. Håndboka er ment å være en veileder og oppslagsbok for alle som arbeider med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veger og trafikksystemer. Ny kunnskap om MC-sikkerhet som framkommer i perioden, vil bli revidert inn i Håndbok 245. En oppdatert Håndbok 245 vil være en kvalitetssikring for at motorsyklisters trafikksikkerhet ivaretas i prosessen med utvikling og revisjon av andre aktuelle håndbøker og vegnormaler

 

På side 185 står de tiltakene som NMCU har forpliktet seg til å gjennomføre i planperioden. Her finner du Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-17

Kilde: NMCU

Utskrift E-post