Tilsynsrapport med kritikk av Statens vegvesen

Riksrevisjonen undersøkte i 2008 drifts- og vedlikeholdsarbeidet på vegnettet, og konkluderte med at det var vesentlige mangler ved driftsarbeidet. - Statens vegvesen må følge opp arbeidet entreprenørene gjør for å sikre at det blir utført med riktig kvalitet, sa riksrevisoren den gangen.

NMCU er veldig bevisst på at mangelen på oppfølging av drifts- og vedlikeholdskontraktene kan ha ført til mange farlige situasjoner for motorsyklistene. Ikke minst når det gjelder vedlikeholdsarbeider som etterlater grus i vegbanen. I fjor vedtok NMCUs årsmøte derfor en sterk resolusjon om problemstillingen. Nå blir NMCUs bekymringer langt på vei bekreftet i en ny tilsynssak fra Vegtilsynet: Statens vegvesen har dårlig kontroll med det arbeidet entreprenørene i drift- og vedlikeholdskontrakter utfører og det kan føre til uforutsigbare kjøreforhold, som igjen kan føre til ulykker.

I tilsynssaken har Vegtilsynet har sett nærmere på to driftskontrakter i Region øst. For det første ville man avklare om Statens vegvesen styrer driftsprosjekt i samsvar med krav. Tilsynssaken har vist at de styrende dokumentene ikke er utarbeidet og brukt i samsvar med krav. For det andre undersøkte Vegtilsynet om Statens vegvesen etablerer samarbeid for driftskontrakter i samsvar med krav. Tilsynet viste at samhandlingsprosessen med entreprenørene i liten grad er dokumentert. I den tredje problemstillingen ville Vegtilsynet undersøke om Statens vegvesen gjennomfører kontrakten i samsvar med krav. Vegtilsynet vurderer det slik at vegvesenet samlet sett, ikke i tilstrekkelig grad etterlever kravene.

I en pressemelding sier Vegtilsynet: - Statens havarikommisjon (SHT) sin rapport fra dødsulykken på riksveg 7 i Buskerud i februar 2014 viser til flere ulykker hvor brå endring i veiforhold og/eller lav friksjon og/eller «svart is» på vintervei har vært medvirkende årsak til ulykkene. SHT anbefaler derfor Statens vegvesen og entreprenørene om å samarbeide bedre. Vegtilsynet kan ikke på noen måte si at ulykkene som SHT viser til, med sikkerhet kunne vært unngått ved tettere samhandling, men tilsynssaken har påvist svakheter i samarbeidet i to driftskontrakter, og når det gjelder denne type ulykkesårsaker, er det trolig mer å hente i å forbedre styring og oppfølging av driftskontraktene.

Pressemeldingen fra Vegtilsynet avslutter med å si: - Skal man komme videre i den sikkerhetstenkingen som nullvisjonen innebærer, må alle aktører ta ansvar. For Statens vegvesen innebærer dette, slik Vegtilsynet ser det, at Statens vegvesen faktisk tar ansvar for å følge egne krav!

 

Kilde: NMCU

Utskrift E-post