Avgiftssatser i 2019 og foreslåtte satser for 2020

 

Avgiftskategori

2019-regler

Forslag 2020

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats

12

12

-

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

7,69

7,84

2,0

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

5,01

5,11

2,0

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

     

a) 0,0–0,7 vol.pst.

-

-

-

b) 0,7–2,7 vol.pst.

3,44

3,51

2,0

c) 2,7–3,7 vol.pst.

12,93

13,18

1,9

d) 3,7–4,7 vol.pst.

22,40

22,83

1,9

Gjæret alkoholholdig drikk over 3,7 til og med 4,7 vol.pst, produsert ved små bryggerier.

varierer

varierer

-

       

Avgift på tobakksvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

263

268

1,9

Sigaretter, kr/100 stk.

263

268

1,9

Røyketobakk, kr/100 gram

263

268

1,9

Snus, kr/100 gram

107

109

1,9

Skrå, kr/100 gram

107

109

1,9

Sigarettpapir, kr/100 stk .

4,02

4,10

2,0

       

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a1

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 500 kg

0

0

-

neste 700 kg

25,42

25,90

1,9

neste 200 kg

63,35

64,55

1,9

neste 100 kg

197,96

201,72

1,9

resten

230,23

234,60

1,9

NOX-utslipp, kr per mg/km

73,14

74,53

1,9

CO2-utslipp, kr per g/km2

     

første 87 g/km

-

0

-

neste 31 g/km

-

773,91

-

neste 37 g/km

-

867,25

-

neste 70 g/km

-

2 272,56

-

resten

-

3 625,17

-

fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km

-

792,95

-

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

-

932,92

-

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,3

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

20

20

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

75

75

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

varierer

varierer

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,4

     

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

     

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,5

     

Slagvolumavgift, kr/cm3

     

første 225 cm3

0

0

-

neste 675 cm3

30,27

30,85

1,9

resten

70,75

72,09

1,9

CO2-utslipp, kr per g/km

     

første 75 g/km

0

0

-

neste 60 g/km

673,59

686,39

1,9

resten

910,79

928,10

1,9

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 100 kg

14,22

14,49

1,9

neste 100 kg

28,44

28,98

1,9

resten

56,86

57,94

1,9

Motoreffekt, kr/kW

     

første 20 kW

22,84

23,27

1,9

neste 20 kW

45,69

46,56

1,9

resten

91,35

93,09

1,9

Slagvolum, kr/cm3

     

første 200 cm3

2,51

2,56

2,0

neste 200 cm3

5,01

5,11

2,0

resten

10,00

10,19

1,9

Minibusser. Avgiftsgruppe j,6

     

pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn7

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

7,97

8,12

1,9

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

9,29

9,47

1,9

Motorsykler

5,54

5,65

2,0

Traktorer, mopeder mv .

1,29

1,31

1,6

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

-

       

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-

       

Veibruksavgift på drivstoff

     

Bensin, kr/liter8

5,25

4,91

-6,5

Autodiesel, kr/liter9

3,81

3,62

-5,0

Bioetanol, kr/liter10

5,25

2,37

-54,9

Biodiesel, kr/liter11

3,81

3,62

-5,0

Naturgass, kr/Sm3

0

1,02

-

LPG, kr/kg

2,98

3,48

16,8

       

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

15,83

16,13

1,9

Redusert sats

0,5

0,505

1,0

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

1,65

1,68

1,8

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,21

0,212

1,0

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

2,23

2,27

1,8

       

CO2-avgift

     

Bensin, kr/liter

1,18

1,26

6,8

Mineralolje

     

generell sats, kr/liter

1,35

1,45

7,4

innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter

1,30

1,39

6,9

innenriks luftfart, kr/liter

1,30

1,39

6,9

fiske og fangst i nære farvann, kr/liter12

0,29

1,45

400,0

Innenlandsk bruk av gass

     

naturgass, kr/Sm3

1,02

1,08

5,9

LPG, kr/kg

1,52

1,63

7,2

redusert sats naturgass, kr/Sm3

0,060

0,061

1,7

Kontinentalsokkelen

     

mineralolje, kr/liter

1,08

1,15

6,5

naturgass, kr/Sm3

1,08

1,15

6,5

naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3

7,41

7,93

7,0

       

Svovelavgift, øre/liter

13,30

13,55

1,9

       

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

73,37

74,76

1,9

       

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

508

544

7,1

       

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

22,27

22,69

1,9

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

20,82

21,22

1,9

       

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

     

Ferdigvare, kr/liter

4,82

4,91

1,9

Konsentrat (sirup), kr/liter

29,34

29,90

1,9

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

1,73

1,76

1,7

Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

10,47

10,67

1,9

       

Sukkeravgift, kr/kg

8,05

8,20

1,9

       

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,21

1,23

1,7

Miljøavgift

     

a) Glass og metall

5,88

5,99

1,9

b) Plast

3,55

3,62

2,0

c) Kartong og papp

1,45

1,48

2,1

       

Flypassasjeravgift, kr/passasjer

     

Lav sats

75

76,5

2,0

Høy sats

200

204

2,0

       

Totalisatoravgift, pst. av bruttoomsetning

3,7

3,33

-10,0

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1 Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.

2 I budsjettet for 2020 legges det opp til overgang til WLTP-verdier som grunnlag for CO2-komponenten. I 2019 benyttes NEDC-verdier. Overgangen innebærer at gjeldende CO2-satser for 2019 ikke er direkte sammenlignbare med forslaget for 2020 og satsene for 2019 er derfor ikke gjengitt i tabellen.

3 Gruppe b: Varebiler klasse 2. For varebiler er det lagt opp til overgang til WLTP i 2021. I 2020 vil varebiler avgiftslegges basert på NEDC-verdier. Følgende andeler av personbilsatsene refererer til satsene for bruktimporterte personbiler med utslipp målt etter NEDC: Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler og øvrige trinn er på 30 pst. av avgiften for personbiler.

4 Gruppe c: Campingbiler. For campingbiler er det lagt opp til overgang til WLTP i 2021. I 2020 vil campingbiler avgiftslegges basert på NEDC-verdier. Oppgitt andel på 22 pst. av personbilsatsene refererer til satsene for bruktimporterte personbiler med utslipp målt etter NEDC. Ilegges ikke NOX-komponent.

5 Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.

6 Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.

7 Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2019 gjelder 2018-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2019 til 29. februar 2020 gjelder 2019-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2020 gjelder 2020-satser.

8 Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

9 Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

10 Bioetanol omsatt utenfor omsetningskravet er i 2019 unntatt veibruksavgift.

11 Biodiesel omsatt utenfor omsetningskravet er i 2019 unntatt veibruksavgift.

12 Redusert sats og fritak i CO2-avgiften for fiske og fangst i nære farvann oppheves fra 2020. Det innføres samtidig en kompensasjonsordning for å bidra til og lette omstillingen til næringen.

Kilde: Finansdepartementet.

Kilde: egjeringen.no